Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om een dossier aan te leggen van ons traject. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en leefsituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, specialist of collega.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Bovendien hebben wij als therapeuten een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zodra u zich aanmeldt in mijn praktijk treden deze regels in werking.

Als behandelaar ben ik gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Dit termijn is 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet om toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekingsnummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuurdatum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling: screening, intake, behandeling orthomoleculaire therapie en leefstijladvies
  . Kosten van de behandeling

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de handhaving AVG binnen de praktijk.

Om je recht op informatie of vergetelheid uit te oefenen, stuur een e-mail naar info@nutri.support